Produktové podmínky a Cookies

Produktové podmínky

Aktualizace provedena dne 28.05.2023.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Mecury Synergy s.r.o., dále jen MS, se sídlem Antonína Petrofa 2104/9, 500 09 Hradeck Králové, IČO 11897376, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48266., vydává tyto Produktové podmínky Služby MedicJobs.cz („Produktové podmínky”).

2. DEFINCE POUŽITÝCH POJMŮ

2.1 Pojmy použité v textu Podmínek používání mají následující význam:

(a) Elektronické systémy MS: internetové stránky anebo jiné počítačové programy (včetně mobilních aplikací) poskytované ze strany MS dalším osobám zejména prostřednictvím sítě internet.

(b) MS: Společnost z obchodní poskytující Elektronické systémy MS v dané zemi.

(c) Neregistrovaný uživatel: Uživatel, který používá Elektronické systémy MS, ačkoliv není v rámci těchto Elektronických systémů MS zaregistrovaný.

(d) Podmínky používání: Tyto podmínky používání Elektronických systémů MS.

(e) Produktové podmínky: podmínky používání příslušného Elektronického systému MS, které upravují další práva a povinnosti Uživatelů a MS.

(f) Profil: sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronických systémů MS.

(g) Registrovaný uživatel: Uživatel, který používá Elektronické systémy MS a je přitom v rámci těchto Elektronických systémů MSregistrovaný.

(h) Služba: služba společnosti MS nabízená a poskytovaná Uživatelům za úplatu nebo bezúplatně v rámci příslušného Elektronického systému MS.

(i) Účet: prostředí, které vzniká na základě registrace Uživatele v příslušném Elektronickém systému MS.

(j) Uživatel: osoba, která používá Elektronické systémy MS, a to bez ohledu, zda jde o Registrovaného uživatele nebo Neregistrovaného uživatele.

(k) Zaměstnavatel: osoba, fyzická či právnická, inzerující prostřednictvím Elektronického systému MS pracovní nabídky či jiné obdobné nabídky pro Uživatele za účelem navázání pracovněprávních či obdobných smluvních vztahů nebo jinak využívající Elektronické systémy MS na základě smluvního vztahu s MS.

(l) Zásady ochrany soukromí: jsou podmínky, které upravují ochranu soukromí Uživatelů.

(m) Zprostředkovatel: osoba, která zprostředkovává skrze Elektronické systémy MS pracovní pozice pro Uživatele anebo zároveň vhodné zaměstnance pro Zaměstnavatele.

3.SOUHLAS SE ZNĚNÍM PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

3.1 Před reakcí na inzerát umístěný v Elektronických systémech MS nebo před dokončením registrace v rámci Elektronických systémů MS, objednávkou Služeb, jakož i před jakýmkoliv jiným používáním Elektronického systému MS (např. prohlížením internetových stránek MS) je Uživatel povinen seznámit se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek.

3.2 Reakcí na inzerát umístěný v Elektronických systémech MS nebo dokončením registrace v rámci Elektronických systémů MS, nebo jakýmkoliv jiným používáním Elektronického systému MS (např. prohlížením internetových stránek MS) Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek používání a příslušných Produktových podmínek a zavazuje se je dodržovat. Pokud Uživatel se zněním Podmínek používání či příslušných Produktových podmínek nesouhlasí, je povinen bez prodlení takový Elektronický systém MS opustit a žádným jiným způsobem nepoužívat Elektronické systémy MS.

3.3 V případě objednávky Služeb jsou konkrétní instrukce uvedeny v příslušném Elektronickém systému MS. Uživatel je oprávněn zjišťovat a opravovat chyby v průběhu vyplňování příslušného formuláře, případně kontaktováním MS na kontaktních údajích příslušného Elektronického systému MS.

3.4 Textová podoba smlouvy je Uživateli dostupná v rámci příslušného Elektronického systému MS.

4. POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMŮ MS A SLUŽEB

4.1 MS poskytuje Elektronické systémy MS zpravidla bezúplatně, ledaže z Produktových podmínek vyplývá jinak.

4.2 Má-li být smlouva uzavřena

(a) se společností MS se sídlem v České republice, smlouvu s MS lze uzavřít v českém jazyce a případně dalších jazycích zpřístupněných ze strany MS na Elektronických systémech MS.

4.3 Cenové a související platební podmínky poskytování Služeb, jakož i další informace a podmínky takových Služeb jsou uvedeny v příslušných Produktových podmínkách.

4.4 MS je oprávněna kdykoliv a bez předchozího upozornění pozastavit či zrušit provozování jakéhokoliv Elektronického systému MS či jeho části, jakož i ukončit poskytování jakýchkoliv Služeb nebo jejich části.

4.5 MS si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není MS Uživatele povinna informovat.

4.6 MS si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti používání Elektronických systémů MSUživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky.

4.7 Za podstatné porušení Podmínek používání se považuje zejména, pokud Uživatel:

(a) minimálně 1 rok neprovedl přihlášení do svého Účtu;

(b) rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky.

(c) v důsledku nestandardního používání Elektronických systémů MS nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy MSanebo jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů MS, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů MS, apod.);

(d) opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky používání anebo příslušné Produktové podmínky;

(e) činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů MS; nebo

(f) založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.

4.8 Za podstatné porušení těchto Podmínek používání se považuje vložení zejména následujícího obsahu Uživatelem:

(a) informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky (byla-li smlouva uzavřena se společností MS se sídlem v České republice), obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;

(b) informace se sexuálním podtextem;

(c) informace, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;

(d) informace o třetích osobách bez jejich vědomí;

(e) informace, které mohou poškodit dobré jméno či pověst MS nebo jiných osob; nebo

(f) informace zjevně nepravdivé.

4.9 MS je oprávněna kontrolovat obsah Uživateli prezentovaných informací. MS je oprávněna upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami používání či příslušnými Produktovými podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Elektronických systémů MS, a to i bez souhlasu Uživatele.

4.10 Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel svůj Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany MS dle Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek, veškeré informace o Uživateli (včetně životopisů či uložených oblíbených inzerátů) včetně Profilu budou označeny jako smazané, mohou být z Elektronických systémů MS vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Elektronických systémů MS. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany MS. MS je oprávněna ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany MS z důvodu porušení Podmínek používání nebo příslušných Produktových podmínek. MS je dále oprávněna ponechat si uložené kopie informací o všech Uživatelích v anonymizované podobě. Ustanovení Zásad ochrany soukromí nejsou dotčena.

4.11

Uživatel není oprávněn:

(a) zpracovávat automatizovaně data v Elektronických systémech MS ani jiným obdobným způsobem vytěžovat či zužitkovávat databáze MS nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Elektronického systému MS,

(b) pokoušet se přistupovat do částí Elektronických systémů MS, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany MS přístup,

(c) přetěžovat Elektronické systémy MS automatizovaným používáním;

(d) načítat prezentovaná data Elektronických systémů MS pro další strojové či automatizované zpracování;

(e) jinak používat Elektronické systémy MS v rozporu s jejich účelem.

4.12 MS je oprávněna využít kontaktní údaje Uživatelů (e-mail, případně telefon) za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze služeb MS, ledaže Uživatel toto využití již původně neodmítl.

4.13 Každý Uživatel má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení, nebo zasláním zprávy na kterýkoli z kontaktních údajů MS, jak je uvedeno v úvodu těchto Podmínek používání.

5. POVINNOSTI UŽIVATELE

5.1 Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Účet. Pokud MS či potenciální Zaměstnavatel zjistí, že jedna osoba provedla registraci pod více jmény, MS si vyhrazuje právo další Účty konkrétního Uživatele bez upozornění odstranit.

5.2 Uživatel, který nemá zájem o registraci, může obvykle rovněž využívat Služby Elektronických systémů MS v omezeném rozsahu jako Neregistrovaný uživatel.

5.3 Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů MS výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani MS.

5.4 Za obsah informací uložených na základě žádosti Uživatele je odpovědný Uživatel. MS je oprávněna uchovávat informace o zápisu dat do Elektronických systémů MS vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.

5.5 V závislosti na typu Elektronického systému MS nebo Služby mohou být údaje Uživatele zveřejněny v rámci příslušných Elektronických systémů MS.

5.6 Uživatel není oprávněn používat Elektronický systém MS nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu a dle jeho zjevných anebo inzerovaných vlastností. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal Elektronický systém MS nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu MS. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronického systému MSze strany Uživatelů.

5.7 Přístup k účtu/účtům Klienta v rámci Elektronických systémů MS je chráněn přihlašovacími údaji.

5.8 Uživatel je povinen:

(a) oznámit MS veškeré bezpečnostní nedostatky Elektronických systémů MS, které se při jejich používání dozvěděl,

(b) zdržet se zveřejnění bezpečnostních nedostatků alespoň po dobu devadesáti (90) dnů ode dne oznámení MS.

5.9 Uživatel je rovněž povinen:

(a) chránit své zařízení před zneužitím,

(b) nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,

(c) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,

(d) chránit přihlašovací údaje, a

(e) zabránit zneužití přihlašovacích údajů.

5.10 V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat MS. MS nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele.

6. ODPOVĚDNOST MS

6.1 MS neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení MS. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli MS.

6.2 MS neposkytuje Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem Elektronických Systémů MS a Služeb, nevyplývá-li z Produktových podmínek výslovně jinak.

7. REKLAMACE

7.1 MS přijímá reklamace primárně na kontaktní emailové adrese příslušného Elektronického systému MS nebo na emailové adrese uvedené v příslušných Produktových podmínkách, v případě nefunkčnosti emailové adresy v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných Služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. MS nebo jí pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuta delší lhůta. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení těchto Podmínek používání.

7.2 MS zpřístupní Uživateli Službu, která bude bez vad.

7.3 Služba bude Uživateli zpřístupněna v závislosti na fungování Elektronického systému MS. V době výpadku či odstávky Elektronického systému MS může být Služba Uživateli bez nároku na kompenzaci dočasně nepřístupná.

7.4 Rozsah poskytování Služeb dle těchto Produktových podmínek platí do doby, než MS přestane provozovat Elektronický systém MS nebo přestane poskytovat Službu. Uživatel však bude mít právo Službu využívat nejméně 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy týkající se placené Služby dle těchto Podmínek používání; v případě bezúplatných Služeb toto právo Uživateli nenáleží.

7.5 V případě, že bude Služba zpřístupněná Uživateli obsahovat vady, Uživatel může:

(a) požadovat bezplatné odstranění vady (pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu), nebo

(b) požadovat zpřístupnění nové Služby bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (pokud se vada týká pouze části Služby, může Uživatel požadovat jen nové zpřístupnění takové části Služby);

(c) odstoupit od smlouvy, není-li možné žádné z řešení výše nebo se jedná o opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo větší počet vad;

7.6 Neodstoupí-li Uživatel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na zpřístupnění nové Služby bez vad či její části nebo opravu Služby, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu MS nemůže zpřístupnit novou Službu bez vad či její část nebo Službu opravit, jakož i v případě, že MS nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Uživateli působilo značné obtíže.

7.7 Byla-li smlouva uzavřena

(a) se společností MS se sídlem v České republice, neoznámí-li Uživatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být právo z vadného plnění přiznáno.

8. ODSTOUPENÍ

8.1 V případě, že chce Registrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s MS, může tak kdykoliv učinit zrušením jeho Účtu zpravidla na kontaktním emailu příslušného Elektronického systému MS nebo prostřednictvím příslušného kontaktního formuláře. Zrušením Účtu dojde též k vymazání Profilu z příslušného Elektronického systému MS.

8.2 V případě, že chce Neregistrovaný uživatel využít svého práva na odstoupení od smlouvy uzavřené s MS, může tak kdykoliv učinit ukončením využívání Elektronických systémů MS.

9. ZMĚNA PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

9.1 MS je oprávněna tyto Podmínky používání a Produktové podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě MS oznámí Uživatelům provedení změn e-mailem zaslaným Uživateli, případně jiným vhodným způsobem, např. v rámci Elektronických systémů MS. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dn ů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného MS. Uživatel je oprávněn změnu Podmínek používání a Produktových podmínek odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené s MS dle těchto Podmínek používání, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek používání nebo Produktových podmínek, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto Podmínky používání nebo Produktové podmínky odkazují.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 MS může kdykoliv zrušit Elektronický systém MS nestanoví-li Produktové podmínky jinak.

10.2 Při poskytování Služeb v rámci některých Elektronických systémů MS může docházet ke zveřejňování nabídky a poptávky pracovních příležitostí, přičemž Uživatelům může být umožněno navázání přímého kontaktu s druhou stranou. Při poskytování těchto Služeb není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost mezi Zaměstnavateli a fyzickými osobami hledajícími zaměstnání; společnost MS jako provozovatel Služeb není zprostředkovatelem zaměstnání ve smyslu § 14 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (byla-li smlouva uzavřena se společností MS  se sídlem v České republice), ve smyslu zákona o podpoře zaměstnanosti a institucích trhu práce ze dne 20. 4. 2004, ve znění pozdějších předpisů nebo ve smyslu § 25 a násl. zákona č. 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Práva a povinnosti Uživatelů s ohledem na zpracování osobních údajů a další informace ohledně zpracování osobních údajů prováděného ze strany MS jsou dostupné v rámci aktuálních Zásad ochrany soukromí.

10.4 Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od

(a) 1. 1. 2023 pro smlouvy uzavřené se společností MS se sídlem v České republice.

Používání Cookies a dalších dat v zařízeních uživatele

Aktualizace provedena dne 28.05.2023.

Produkty MS používají místní úložiště prohlížečů a podobná úložiště v osobních počítačích i mobilních telefonech. Tyto úložiště využívají zařízení pro zobrazení webový stránek, nebo provoz mobilních aplikací. Údaje uložené v těchto úložištích jsou různé podoby, nejčastěji však ve formě drobných dat, kterým se říká v angličtině „Cookies“. Pro zjednodušení říkáme v tomto textu všem datům uloženým v zařízení uživatele „Cookies“.

Proč používáme Cookies?

  • jsou nezbytné pro provoz našich služeb,
  • zlepšují výkon našich služeb,
  • naše produkty nabízí pokročilé funkce,
  • zprostředkováváme produkty přizpůsobené vám na míru,
  • náš marketing komunikuje cílenou reklamu.

Některé Cookies fungují kombinovaně, tj. plní více důvodů.

Jaké druhy Cookies používáme?

 

Cookies první strany, tzv. MS Cookies

Pro vytvoření MS Cookies je třeba navštívit příslušnou službu MS. MS Cookies jsou vytvořeny pro zkvalitnění služeb našich produktů a nemá k nim přístup další strana.

Cookies třetích stran

Cookies třetích stran jsou vytvářeny tak, že jejich načtení je umožněno dalším stranám. Nejčastěji se jedná o marketingové, výzkumné nebo statistické účely. Cookies třetích stran jsou také vytvořeny po navštívení našich produktů. Některé typy prohlížečů webových stránek již tyto Cookies nepodporují, jedná se o prohlížeče Safari a Firefox.

Trvalé Cookies

Tyto Cookies zůstávají uloženy na zařízení uživatele delší čas. Mají specifikovanou dobu platnosti. V našem případě obvykle 365 dní a jsou vytvářeny v různý okamžik návštěvy stránky, obvykle při první návštěvě.

Jak můžu omezit nebo smazat Cookies?

Produkty MS při první návštěvě zobrazují takzvaný Cookie banner. Jedná o dialog stránky s uživatelem, ve kterém uživatele žádáme o udělení souhlasu používat Cookies.

V případě, že se uživatel rozhodne stránky používat bez uděleného souhlasu, jsou nadále využívány pouze Cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování dané stránky/produktu/služby, takže je není možné vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akce, které jste provedli, jako je požadavek služeb týkajících se bezpečnostních nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů atd.

V případě udělení souhlasu používáme Cookies k následujícím účelům:

  • analytický účel
  • funkční účel
  • marketingový účel
  • účel personalizace obsahu

Chcete-li si být jisti fungováním MS služeb, pak doporučujeme ponechat nebo obnovit výchozí nastavení prohlížeče.